Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i luftfartyg

För användning av radiosändare ombord på svenskt luftfartyg krävs tillstånd. Post- och telestyrelsen (PTS) är tillståndsgivare.
Du ansöker om tillstånd på denna sida. Tillståndet ska omfatta alla radiosändare som finns ombord på luftfartyget och som inte är undantagna från tillståndsplikt. Till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i luftfartyg ska en kopia av nationalitets- och registreringsbevis bifogas.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan. Om uppgifter saknas eller är oklara måste PTS begära in komplettering. Ansökan tar då längre tid att behandla.

Sändarutrustning för luftfartsradio ska vara godkänd enligt de för sådan utrustning fastställda kraven.
För användning av flygradioutrustning krävs behörighet enligt Transportstyrelsens bestämmelser.

Luftfartygets ägare, eller innehavare, måste informera PTS om ändringar som berör luftradiotillståndet.
PTS får inte fortlöpande uppdaterad information från Transportstyrelsens luftfartygsregister.
Den som har tillstånd att använda radiosändare debiteras en årlig avgift i enlighet med PTS föreskrifter.
Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling PTSFS.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.
  
Ägare / Innehavare
    Om sökande inte är ägare, ange ägarens name
Luftfartyg

Till ansökan ska det bifogas en kopia av nationalitets- och registreringsbeviset

Viktklasser
Utrustning (ange antalet sändare för varje typ av radioutrustning som finns ombord)
Övriga upplysningar
Använd detta utrymme om du behöver lämna ytterligare information som det inte finns utrymme för på annan plats i ansökan.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse