Ansökan om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring

För att använda radiosändare krävs normalt tillstånd. I Sverige är det Post- och telestyrelsen (PTS) som utfärdar dessa tillstånd.

Vissa radiosändare är undantagna från tillståndsplikt, dvs. får användas utan tillstånd. T.ex. finns för användning av radiosändare för mätvärdesinsamling inom områdena el, gas, värme, kyla och vatten särskilda frekvenser avsatta för dessa ändamål i områdena 40, 444 och 870 MHz, liksom att frekvensområdet 439,6875-439,9875 MHz får användas för radiostyrning och telemetri utan krav på tillstånd. All undantagen användning finns beskriven i PTS författningssamling PTSFS .

Vid ansökan bör du beakta att PTS vid bedömningen ställer krav på att radioanvändningen ska utgöra en effektiv användning av frekvensutrymmet.Tillstånden förenas därför med villkor för användningen.

Radiotillstånd debiteras en årlig avgift i enlighet med PTS föreskrifter om avgifter för användning av radiosändare.Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling PTSFS.

Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Ansökan avser
Sökande
Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
Möjlighet att ange en egen referensbeteckning.
  
Uppgifter om radiosändare/användningAntal sändare
Specifikation över radionätstruktur
 Horisontell   Vertikal   Annan  Ange om vertikal (V), horisontell (H) eller annan polarisation används.
Maximalt utstrålad effekt e.r.p anges. För att upprätthålla en effektiv användning av frekvensutrymmet föreskriver PTS ofta att en fast station inte får ha högre utstrålad effekt än vad som erfordras för att uppnå en godtagbar förbindelse.För telemetri och radiostyrning i frekvensbandet 438-439,6875 MHz är maximalt tillåten utstrålad effekt 0,5 W e.r.p. Effekten ska m.a.o.anpassas med hänsyn till antennhöjden så att överräckvidder inte uppkommer.
 25   12,5   8,33   6,25   Övrigt  Ange den kanalbredd som din utrustning kan använda i ditt radionät.


Övrigt
Använd detta utrymme om du behöver lämna ytterligare information som det inte finns utrymme för på annan plats i ansökan.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse